معرفی

مشخصات فردی

غلامرضا دهبد

نام - نام خانوادگی : غلامرضا   دهبد

پست الکترونیکی : r_dehbod@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری حرفه‌ای : زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری حرفه‌ای : دانشگاه پیام نور

سوابق اجرایی

 مدیریت پژوهشی دانشکده بهمدت 2 سال 

سرپرستی درس فارسی عمومی در دانشکده فنی و ومهندسی تهران جنوب 

 عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : زبان و ادبیات فارسی

محل خدمت : دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

مرتبه علمی : مربی

پایه : 9

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

غلامرضا دهبد
غلامرضا دهبد

محل خدمت :
    دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی
مرتبه علمی :
    مربی
^